Stappenplan juridische check Open Data

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

 

Het openstellen van data vereist het zetten van een aantal logische opeenvolgende stappen Een belangrijk onderdeel – stap 2 – in dit proces is het uitvoeren van een aantal juridische controles teneinde ervoor te zorgen dat de openstelling geen onrechtmatige handelingen oplevert en de risico’s daarop voor de gemeente minimaliseert. De tool ‘Stappenplan juridische check Open Data’ helpt daarbij.

Doe de juridische check
Data ingewonnen in de openbare ruimte door middel van sensoren kunnen mogelijk als open data beschikbaar worden gesteld. Daarbij moet dan wel nagegaan worden of dit allemaal mag.Het nemen van deze stap is van groot belang omdat het vrijgeven van data sets in strijd met enige rechtsregel tot aansprakelijkheid kan leiden en daarnaast (ook) tot veel negatieve publiciteit. Met andere woorden: vergeet deze check vooral niet en doe hem grondig! Uiteraard is het raadzaam, naast het gebruik van deze Handreiking, ook de afdeling juridische zaken bij deze exercitie te betrekken.Het uitvoeren van deze juridische check, bestaat uit 4 stappen.

Check de openbaarheid
Stel vast of de data openbaar is binnen de kaders van de Wet openbaarheid van Bestuur en/of andere openbaarheidsregelingenDe hoofdregel in Nederland is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij een wettelijke regel anders bepaalt. Die uitzonderingen op de hoofdregel zijn opgenomen in de Wet openbaarheid van bestuur of andere bijzondere regelingen. Het is dus zaak om van te voren goed te controleren of er geen uitzondering van geldt voor de geselecteerde data sets. lees meer…

Een van de uitzonderingen is buitengewoon relevant bij het doen aan Open data: ‘de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’, oftewel de bescherming van de privacy’. Vanwege dit belang behandelen we deze zeer uitgebreid. lees meer…

Check de rechten van derden
Controleer of derden geen rechten op de data kunnen laten gelden. (Rechten op) data zijn over het algemeen van iemand (een overheidsorganisatie of een niet overheidsorganisatie; bijvoorbeeld een bedrijf). Meestal nemen die de vorm van auteurs- en databankrechten. Uiteraard moet je wel over de (rechten op de) data kunnen beschikken, anders geef je iets weg dat niet van jou is en maak je inbreuk op deze rechten. lees meer…

Check marktverstoring
Stel vast of openbaarmaking van de data niet concurrentievervalsend kan werken:  In het geval er marktpartijen zijn die zelf vergelijkbare data sets produceren en verkopen, dan moet je nagaan of je deze marktpartijen geen oneerlijke concurrentie aandoet. lees meer…

Adresseer de verwachtingen
Geef duidelijk aan wat de gebruiker mag verwachten en wat niet [invoegen link] De data sets die je open stelt zijn verzameld in het kader van de uitoefening van de publieke taak. Nu kan er uiteraard daarbij het een en ander misgaan waardoor de inhoud van de data sets niet correspondeert met de werkelijkheid. Op zich is dit geen reden om de data sets niet te publiceren, maar het is wel van belang de verwachtingen van de gebruikers te adresseren. lees meer…