Overzicht van enkele Wbp-tools

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

 

Bij het door middel van sensoren inwinnen van data in de openbare ruimte kan al gauw het belang op privacy van de burger op de tocht komen te staan. Immers, het grootschalig en continu doen van waarnemingen maakt het niet alleen eerder mogelijk natuurlijke personen te identificeren, ook kan van geïdentificeerde personen een steeds gedetailleerder beeld gekregen worden.

Nu is er in Nederland een speciale toezichthouder die deze belangen van burgers moet beschermen: de Autoriteit Persoonsgegevens. Evenwel heeft die de handen nu reeds zeer vol en is het daarom de vraag of deze tegen iedere inbreuk zal kunnen opreden. Anders gezegd: tegen de achtergrond van de uitbundige groei van het gebruik van sensoren in de openbare ruimte, ligt het voor de hand dat ook de gemeente zich de belangen van haar burgers gaat aantrekken. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en het is geen grote stap om daar ook het (tot op enig niveau) bewaken van de naleving van de privacyregels toe te rekenen.
Het voert in het kader van deze Handreiking te ver om uitgebreid op alle Wbp-verplichtingen in te gaan en daarom volstaan we met het duiden van een aantal bestaande tools die hiervoor reeds beschikbaar zijn. Voor en door de overheid zijn er tal van tools ontwikkeld, hieronder een kort overzicht (en zeker niet uitputtend):

tool bronhouder
Wbp checklist Confluence – afsprakenstelsel electronische toegangsdiensten
De privacy baseline van het CIP Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy
Toetsmodel privacy impact assessment van de Rijksdienst Rijksdienst
Tal van PIA tools van SURF SURF
PIA invulformulier van KING KING (nog niet on-line beschikbaar, zie screenshot hieronder)

 

PIA invulformulier KING