Dataparagraaf in de subsidieverordening van de gemeente

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

 

Gemeentes hanteren dikwijls het instrument subsidies om bepaalde ontwikkelingen, waaronder innovaties te stimuleren. De voorwaarden voor de subsidieverstrekking zijn veelal neergelegd een subsidieverordening. Zeker waar het data ingewonnen in de openbare ruimte aangaat zal de gemeente de subsidie als instrument kunnen inzetten om ook invloed te hebben op de data die in relatie tot de subsidie worden gegenereerd.

Omdat deze clausules alleen zinvol tot uitdrukking komen in het grotere geheel van subsidieverordening, is als basismodel gebruikt de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven (tekst ASV gemeente Eindhoven, uitgegeven 28 juni 2011 (dhe/EJ11024152)). De toegevoegde specifieke ‘data gedeeltes’ zijn vetgedrukt. Voor de zekerheid: deze maken dus geen deel uit van de thans in gebruik zijnde subsidieverordening van de gemeente Eindhoven.

De artikelen in de verordening die niet verder niet geraakt worden door de dataparagraaf zijn weggelaten. De originele nummering is wel gehandhaafd. Omdat een nieuw artikel is toegevoegd ‘Bepalingen omtrent Data’ na artikel 13 ‘Bijzondere verplichtingen’, schuiven de daaropvolgende een nummer op.

Er is gekozen voor een ‘gebalanceerde aanpak’: anders dan bij inkoopvoorwaarden, waar de gemeente alle kosten dekt en zelfs winstmarge betaalt, zal bij subsidies dikwijls sprake zijn van eigen inbreng van de subsidie-ontvanger. Dat klinkt door in de bepaling omtrent het eigendom op (de rechten op) de Data en het gebruik van de Data: in dit concept zijn de gebruiksrechten aan de gemeente gegeven, niet de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. raad: raad van de gemeente Eindhoven;
 2. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven;
 3. Awb: Algemene wet bestuursrecht;
 4. jaarlijkse subsidie: subsidie die per kalenderjaar of voor een bepaald aantal kalenderjaren voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;
 5. eenmalige subsidie: een subsidie die wordt verstrekt voor een activiteit met een eenmalig of incidenteel karakter voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar;
 6. de minimisverklaring: de door het college vastgestelde verklaring inzake de minimissteun, als bedoeld in de Verordening (EG), nr. 1998/2006.
 7. samenwerkingspartner: een derde met wie de subsidieontvanger de activiteiten uitvoert.
 8. data: alle informatie, in de meest brede zin van het woord, in elektronische vorm die door de subsidieontvanger in het kader van de aanvraag en verstrekking van de subsidie en de daaronder te verrichten activiteiten wordt gegenereerd, verkregen, verzameld en/of verwerkt.
 9. Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens

 Artikel 14 Bepalingen omtrent data

 1. Tenzij in de bijbehorende subsidieregeling of in de aansluitende beschikkingen en eventuele overeenkomst tussen de subsidieontvanger en het college anders is bepaald, verleent de subsidieontvanger aan het college hierbij een onherroepelijk en volledig gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten (waaronder de auteurs- en databankrechten) op de data.
 2. Voor zover de verlening van genoemd gebruiksrecht nog niet (geheel) geeffectueerd kan worden en enige aanvullende (rechts)handeling vereist is van de subsidieontvanger, zal deze steeds uit eigen beweging de verlening (praktisch) effectueren en, zo deze dat heeft nagelaten, op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen daarvan.
 3. Binnen de wettelijke kaders aangaande openbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie, waaronder begrepen de regels omtrent bescherming van persoonsgegevens zoals onder meer neergelegd in de Wbp, is het college gerechtigd de data aan te wenden voor eigen gebruik alsmede het openstellen voor hergebruik, zonder dat dit een inbreuk oplevert op intellectuele eigendomsrechten van de subsidieontvanger op de data.
 4. Voor zover zich in de Data persoonsgegevens bevinden draagt de subsidieontvanger er zorg voor, in de rol van verantwoordelijke dan wel in de rol van bewerker, dat deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, waaronder, doch niet beperkt tot de Wbp.

Voor zover door de subsidieontvanger in te schakelen derden zijn aan te merken als ‘bewerker’ in de zin van de Wbp draagt zij er zorg voor dat met deze derden een bewerkersovereenkomst in de zin van de Wbp is getekend alvorens door deze derden wordt overgegaan tot de verwerking van persoonsgegevens.