Gemeente als beschermer

DE GEMEENTE ALS REGIEVOERDER
GEMEENTE
ALS
WETGEVER
GEMEENTE
ALS
BESCHERMER
GEMEENTE
ALS
INNOVATOR
GEMEENTE
ALS
TRANSPARANTIEBRON

 

Bij het door middel van sensoren inwinnen van data in de openbare ruimte kunnen gemakkelijk de belangen van haar burgers en bedrijven op de tocht komen te staan. Allereerst is daar natuurlijk de bescherming van persoonsgegevens al gauw het belang op privacy van de burger op de tocht komen te staan. We reiken een aantal verwijzingen naar bestaande ‘Wbp-tools’ aan.

Voor het geval de gemeente zelve data heeft ingewonnen, zal zij zich uiteraard ook aan de regels moeten houden. Vaak speelt dan ook de vraag of de gemeente de reeds ingewonnen data voor een ander doel mag inzetten. Daarvoor reiken we de ‘Hergebruik persoonsgegevens tool’ aan.

Verder, om burgers te informeren over hun rechten ter zake van data die ingewonnen worden in de openbare ruimte, hebben we ook een ‘Fact sheet rechtsbescherming’ opgesteld.